De cursusdienst is gesloten. We verwelkomen jullie graag terug tijdens de eerste week van het academiejaar.
vrg cursusdienst logo

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De e-commerce website van het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Tiensestraat 53, 3000 LEUVEN, KBO 442.484.504, RPR Leuven, (hierna ‘VRG’) biedt zijn klanten – de studenten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven – de mogelijkheid om de producten uit zijn cursusdienst online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VRG moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VRG aanvaard zijn.

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.  

VRG kan de Klant een voor ieder product unieke en welbepaalde korting toekennen op de prijs (hierna “ledenprijs”) in het geval dat de Klant lid is van VRG vzw of Crimen vzw. De ledenprijs wordt enkel toegekend indien nadrukkelijk weergegeven op de website bij desbetreffend product en indien de Klant voorafgaand aan de aankoop alle noodzakelijke formaliteiten voor zijn lidmaatschap van VRG vzw of Crimen vzw heeft volbracht. Indien de Klant op moment van afrekenen een geldig nummer van zijn of haar aandeel van ACCO cvba kan verschaffen, wordt de verminderde ACCO-prijs aangerekend aan de Klant voor boeken die worden aangeboden door ACCO. VRG behoudt zich het recht om het verschil tussen de normale prijs en de verlaagde leden- of ACCO-prijs terug te vorderen, indien de Klant zich verkeerdelijk of onder valse voorwendselen op dergelijk lidmaatschap of aandeelhouderschap heeft beroepen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op moment van afrekenen.  

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 – Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. VRG is immers ten dele afhankelijk van informatie die wordt aangeleverd door zijn partners zoals de KU Leuven, Wolters Kluwer, ACCO en andere uitgeverijen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VRG niet. VRG is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VRG is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. inhoud, uitgaves, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de medewerkers van VRG volgens de kanalen aangegeven op de website of via cursusdienst@vrg.be. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VRG. VRG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 – Online aankopen

De Klant dient als volgt zijn of haar bestelling te plaatsen:

 • zich aanloggen met de studentengegevens van de KU Leuven;
 • zich vergewissen van de succesvolle koppeling van mogelijke lidmaatschappen van VRG vzw en/of Crimen vzw;
 • selecteren van de gewenste cursusmaterialen in de Catalogus;
 • toevoegen van het gewenste aantal in het Winkelmandje;
 • invoeren van het nummer van het ACCO-aandeel;
 • aanvullen van de factuurgegevens;
 • doorgeven van de gewenste leveringsmethode;
 • verstrekken van betaalgegevens;
 • bevestiging van de bestelling;

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart;
 • via bankkaart;
 • via Apple Pay.

VRG is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst

VRG zal de inhoud van de bestelling aan de Klant leveren van zodra deze inhoud beschikbaar is in de lokalen van VRG, doch uiterlijk binnen 30 dagen tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Klant kan VRG vervolgens verzoeken de levering, indien nog mogelijk, te verrichten binnen een aanvullende redelijke termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien VRG de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal VRG het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. VRG is afhankelijk van de levertermijnen van zijn toeleveranciers. De Klant vindt een indicatie van de levertermijnen op de productpagina van elk product. Zo kan de Klant in de Catalogus en bij bestelling verifiëren of de gewenste cursusmaterialen reeds ‘voorradig’ dan wel ‘op bestelling’ zijn.

Bij bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om te kiezen tussen twee methodes van levering:

 • afhalen;
 • verzending (indien aangeboden).

Indien de klant voor kosteloos afhalen heeft gekozen, wordt hij na bestelling en zodra de bestelde materialen beschikbaar zijn uitgenodigd om een tijdstip uit te kiezen waarop hij of zij de beschikbare cursusmaterialen kan ophalen in de lokalen van VRG, die zich situeren in de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Nieuwe Valk (100.3), Tiensestraat 41, 3000 Leuven. Wanneer de klant zich op het overeengekomen tijdstip niet aanbiedt in de lokalen van VRG, wordt hij of zij de gelegenheid aangeboden om een nieuw tijdstip uit te kiezen.

Indien de klant voor verzending heeft gekozen en de bijkomende verzendingskosten heeft voldaan, zal VRG de gehele bestelling verzenden naar het aangegeven adres in België van zodra alle bestelde cursusmaterialen beschikbaar zijn. De Klant kan de geschatte afleverdatum raadplegen via de platformen van Bpost met de gegevens die VRG hem of haar verschaft.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan VRG.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door VRG was geboden. 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VRG.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VRG te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VRG.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant het Vlaams Rechtsgenootschap, vzw, Tiensestraat 53, 3000 LEUVEN, cursusdienst@vrg.be, RPR Leuven, KBO 442.484.504, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via de website www.vrgcursusdienst.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal VRG de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VRG heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VRG in zijn lokalen, die zich situeren in de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Nieuwe Valk (100.3), Tiensestraat 41, 3000 Leuven. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat, verpakking en plastic emballage, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. 

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in de hierboven vermelde alinea, bijvoorbeeld door annotatie of bladkreuken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VRG alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met uitzondering van de verzendingskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VRG op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. VRG kan wachten met de terugbetaling totdat het alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

De verzendingskosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VRG geboden afhaalmogelijkheid worden niet terugbetaald.

VRG betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de medewerkers van VRG via de aangegeven kanalen en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan VRG.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VRG zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9 – Klantendienst 

De vrijwillige medewerkers van VRG zijn bereikbaar via e-mail op cursusdienst@vrg.be, via Facebook Messenger™ als ‘VRG Cursusdienst’ of per post op het adres Tiensestraat 53, 3000 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10 – Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VRG beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt VRG zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11 – Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, VRG, neemt de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming in acht overeenkomstig de Privacyverklaring.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het aanmaken van zijn klantenaccount met zijn studentengegevens van de KU Leuven, het weergeven van de voor hem relevante cursusmaterialen, het controleren van zijn lidmaatschappen bij VRG vzw, Crimen vzw en ACCO cv, het verwerken van zijn bestelling, het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het contacteren voor informatie omtrent zijn bestelling, het aanleggen van de boekhouding, en – indien hij hier uitdrukkelijk toestemming voor gaf – voor promotionele doeleinden. 

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Zijn wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen via een Oauth-toepassing die eigendom is van en beheerd wordt door KU Leuven. VRG heeft dus geen toegang tot het wachtwoord van de Klant.

VRG houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De Klant wordt verzocht zich voor alle verdere informatie over het gebruik van cookies, zijn rechten en de verwerking van de door hem meegedeelde persoonsgegevens te wenden tot de Privacyverklaring. Indien De Klant toch nog vragen heeft over de Privacyverklaring, kan hij of zij VRG contacteren op cursusdienst@vrg.be.

Artikel 12 – Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VRG om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13 – Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 14 – Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Website by Weichie