De cursusdienst is gesloten. We verwelkomen jullie graag terug tijdens de eerste week van het academiejaar.
vrg cursusdienst logo

Privacy Verklaring

VRG vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

VRG vzw hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens en dat Uw privacy wordt gerespecteerd. VRG vzw doet er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met Uw persoonsgegevens. VRG vzw neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van Uw persoonsgegevens tegen te gaan.

In deze Privacyverklaring geeft VRG vzw U heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens VRG vzw verzamelt en op welke wijze VRG vzw omgaat met persoonsgegevens.

VRG vzw verwerkt Uw persoonsgegevens voor het gebruik dat U maakt van onze diensten, inclusief het gebruik van onze website, wanneer U ons contacteert of informatie van ons vraagt.. Indien U gebruik maakt van deze website, van onze dienstverlening en/of indien U Uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt, verklaart U zich akkoord met het gebruik van Uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring die op haar beurt in overeenstemming is de toepasselijke wetgeving en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over U?

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien nodig) verwerken :

 • voor- en achternaam; 
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • persoonlijk e-mailadres;
 • KU Leuven e-mailadres;
 • studentennummer;
 • opleidingsdetails;
 • financiële informatie, zoals betaalgegevens;
 • technische informatie, zoals informatie over Uw bezoeken aan onze websites of gerelateerde applicaties;
 • informatie die U aan ons verstrekt met het oog op het bijwonen van activiteiten, met inbegrip van toegankelijkheids- en dieetvereisten;
 • alle andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt;
 • andere gegevens indien uitdrukkelijk vermeld.

Hoe verzamelen wij Uw persoonsgegevens?

VRG vzw verzamelt Uw persoonsgegevens:

 • terwijl we onze technologische hulpmiddelen en diensten monitoren, inclusief onze websites en sociale media kanalen;
 • wanneer u deze aan ons verstrekt, of wanneer u rechtstreeks met ons communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen met onze medewerkers of door u te registreren op een van onze digitale platformen of applicaties;
 • via de OAuth API van de KU Leuven.

Hoe gebruiken wij Uw persoonsgegevens?

VRG vzw verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • om diensten aan U te kunnen leveren en goederen aan u te verkopen;
 • om U te informeren over (wijzigingen) van onze diensten;
 • om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening of overeenkomsten naar behoren in uw belang uit te kunnen voeren;
 • om de door U gevraagde informatie te verstrekken;
 • om Uw (gebeurlijke) betalingen te kunnen afhandelen;
 • om nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events van VRG vzw te verzenden en boodschappen van commerciële en promotionele aard;
 • om U te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van VRG vzw;
 • om onze websites en sociale media kanalen te kunnen aanbieden en verbeteren, met inbegrip van de controle en het toezicht op het gebruik ervan;
 • om tegemoet te kunnen komen aan uw behoeften bij activiteiten, wat betreft uw toegankelijkheids- en dieetvereisten; 
 • om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor het nakomen van allerhande fiscale en boekhoudkundige verplichtingen..

VRG vzw verwerkt en gebruikt de verzamelde persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor VRG vzw deze gegevens heeft verkregen.

Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij Uw persoonsgegevens?

VRG vzw verwerkt Uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • U als betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van Uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij U als betrokkene partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op VRG vzw rust;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VRG vzw.

Hoe lang bewaren wij Uw persoonsgegevens?

VRG vzw bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Uw persoonsgegevens worden verzameld en zeker niet langer als wettelijk toegelaten. De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste aankoop bij de cursusdienst van VRG vzw bijgehouden.

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

VRG vzw verkoopt Uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt.

Zo maakt VRG vzw gebruik van een derde voor :

 • het hosten en verwerken van e-commerce in het kader van de cursusdienst;
 • het verzorgen van een online lidkaartensysteem;
 • het verzorgen van een ticketplatform voor de online verkoop van toegangstickets.
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur (zoals IT netwerk, etc.);
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).

Daarnaast deelt VRG vzw uw Persoonsgegevens met samenwerkende derde partijen die betrokken zijn in het organiseren van evenementen en seminaries, alsook met de tutors in het kader van het aanbieden van Peer Assisted Learning.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe beschermen wij Uw persoonsgegevens?

VRG vzw maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de betrokkenen (van wie persoonsgegevens door ons worden verwerkt) en bezoekers meegedeelde informatie. VRG vzw heeft dus passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is en U wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft VRG vzw bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • alle personen die namens VRG vzw van Uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding van deze gegevens;
 • VRG vzw hanteert het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • VRG vzw maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • de passende technische en organisatorische maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

Met derden die Uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit VRG vzw waar nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens.

Wat zijn Uw rechten als betrokkene met betrekking tot Uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien en details op te vragen over de informatie die wij over U hebben en hoe wij deze verwerken. U kunt ook het recht hebben om in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming Uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen, en om onze verwerking van die gegevens te beperken. 

Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door VRG vzw en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit alles, net zoals de andere voormelde rechten, binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze wettelijke verplichtingen. Dat recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat U bij VRG vzw een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die VRG vzw over U beschikt, in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres vice@vrg.be. VRG vzw houdt zich eraan binnen de dertig dagen te reageren op Uw verzoek. U dient wel voor ogen te houden dat VRG vzw gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging, dit bijvoorbeeld omwille van de aan VRG vzw opgelegde wettelijke verplichtingen etc.

U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het gebruik van cookies

Met het oog op een adequate besturing van de websites van VRG vzw (www.vrg.be en www.vrgcursusdienst.be) en om een betere navigatie mogelijk te maken binnen de websites, is het mogelijk dat VRG vzw of haar service providers “cookies” gebruiken. VRG vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op Uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op Uw computer, tablet of smartphone en sporen bijhoudt van voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. De cookies die de VRG vzw gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en Uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken, onthouden bijvoorbeeld Uw voorkeursinstellingen en stellen u in staat te communiceren met VRG. Ook kan VRG vzw hiermee haar websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van Uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat U als bezoeker van de website geen toegang verkrijgt tot bepaalde delen van de website, indien Uw webbrowser zodanig is ingesteld dat er cookies worden geweigerd. Indien U cookies uitschakelt, kan dit Uw ervaring op de website beïnvloeden.

Algemeen

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken voor geschillen over deze Privacyverklaring zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

VRG vzw behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde, zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om U een betere service te kunnen verlenen. Van deze wijziging zal VRG vzw een melding weergeven op haar websites. De laatste wijziging gebeurde op 20 september 2020.

Indien U vragen heeft over deze Privacyverklaring of indien U het gevoel heeft dat Uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of U het gevoel heeft dat Uw belangen ontoereikend worden behartigd, neem dan contact op via het e-mailadres vice@vrg.be.

Wijzigingsgeschiedenis

 1. 26 juli 2019
 2. 20 september 2020

Website by Weichie